Servei de “Claus en mà” per a franquícies i startups

Ecoestudis és un equip jove i multidisciplinari que ofereix el servei de “claus en mà” per a l’obertura d’una franquícia o una startup.

Acompanyem i guiem el client des de la idea inicial fins a l’obertura del seu negoci, buscant sempre la solució més òptima.

Ecoestudis proporciona coaching immobiliari, tècnic i legal, així com la redacció dels projectes necessaris i la direcció de les obres per facilitar el camí de l’emprenedor cap a l’èxit.

serveis_franquicies-Model copy

Busquem l’emplaçament més idoni per l’activitat que es desenvoluparà i que compleixi amb les especificacions exigides per l’empresa. També ens podem encarregar de negociar les condicions de lloguer i redactar-ne els contractes.

Fem l’estudi de compatibilitat urbanística per obtenir l’aprovació per escrit per part de l’administració local.

Redactem tots els projectes necessaris per a l’obertura del negoci com són: Projecte d’obres, llicències d’activitats, instal·lació elèctrica, sanejament, climatització i ventilació o qualsevol altre document tècnic requerit.

Fem el disseny dels interiors d’acord amb la imatge de marca de cada empresa i s’acorda amb el client la qualitat dels materials.

Gestionem els tràmits amb les administracions públiques, així com les sol·licituds de servei d’aigua, gas, electricitat…

Disposem de professionals de totes les branques per poder portar a terme l’execució de l’obra de manera integral. Portem a terme, també, la coordinació i direcció de l’obra de manera rigorosa per tal que pugui ser entregada dintre dels terminis i segons projecte.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres omplint el formulari de contacte o bé trucant al 93.714.85.62

Publicat a Uncategorized

Quan es necessita un projecte elèctric?

electricidad

Aquesta és una pregunta molt comuna quan es vol iniciar una activitat nova i es requereix una nova instal·lació elèctrica o bé una legalització / ampliació de l’actual.

Així doncs, a l’apartat ITC-04 del RD 842/2002 de 2 d’agost de 2002, s’hi indica en quins casos és necessari el projecte i en quins, per contra, tan sols es necessita una memòria tècnica.

Cal dir que tant el projecte elèctric com la memòria tècnica han d’estar redactats i signats per un tècnic competent, el qual en serà el responsable de la seva adequació segons la legislació vigent.

Els casos en els quals es necessita projecte elèctric són els següents:

projecte

A més a més del quadre anterior, també requeriran un projecte elèctric els següents casos:

Ampliació i modificacions substancials de les instal·lacions dels tipus ” b ,  c ,  g ,  i ,  j , l , m “. S’entén per modificació substancial aquella que afecti a més del 50% de la potència instal·lada. Igualment es considerarà modificació substancial o d’importància la que afecti línies completes de processos productius amb nous circuits i quadres, encara que comporti reducció de potència.

– Ampliació d’un dels casos del quadre anterior que, amb la suma de la potència inicial més l’ampliada, se superi el valor límit marcat al quadre.

– Ampliació d’instal·lacions que en el seu origen ja van requerir projecte elèctric i amb les modificacions i ampliacions se supera el 50% de la potència prevista en el projecte inicial.

Tots els casos no mostrats a la taula anterior no necessiten un projecte elèctric però requereixen una memòria tècnica.

A Ecoestudis tenim tècnics especialitzats en instal·lacions elèctriques que avaluaran el seu cas concret i en faran la millor proposta, sempre buscant la solució més ràpida, segura i econòmica per tal d’iniciar l’activitat el més abans possible.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres omplint el formulari de contacte o bé trucant al 93.714.85.62

 

Publicat a Electricitat Etiquetat amb: , ,

Certificació energètica d’edificis

eficiencia_energetica

Necessito una certificació energètica del meu edifici?

Segons el Real Decreto 235/2013 aprovat el 5 d’Abril de 2013, tots els edificis de nova construcció o bé els edificis ja existents que siguin destinats a la compravenda o el lloguer (ja sigui locals comercials o vivendes) o bé els edificis amb superfície superior a 250 m2 que siguin ocupats per una autoritat pública estan obligats a tramitar el Certificat d’Eficiència Energètica o certificació energètica. Aquest certificat designa el nivell d’eficiència energètica de l’edifici.

Aquesta certificació energètica, a més a més, s’ha d’inscriure en el Registre de certificats d’eficiència energètica de la seva Comunitat Autònoma. A Catalunya, l’organisme competent és l’ icaen (Institut Català d’Energia)

A Ecoestudis SL tenim tècnics competents per a la tramitació del Certificat d’Eficiència Energètica i especialistes en eficiència energètica que l’assessoraran per tal de millorar en el Nivell de Qualificació d’Eficiència Energètica obtingut en la certificació.

Un edifici amb un nivell de certificació més elevat (A significa el més eficient i G significa el menys eficient) té avantatges a l’hora de ser venut o llogat ja que aporta un valor afegit davant d’altres edificis amb un nivell d’ eficiència energètica inferior. També comporta un estalvi en quant a il·luminació, refrigeració i calefacció.

Per tal de trobar més informació sobre la normativa pot visitar els següents enllaços:

– Gencat 

– BOE

o bé posar-se amb contacte amb Ecoestudis SL a través del formulari de consulta o el telèfon 93.714.85.62

Publicat a Eficiència energètica Etiquetat amb: , , , , ,