Aquesta és una pregunta molt comuna quan es vol iniciar una activitat nova i es requereix una nova instal·lació elèctrica o bé una legalització / ampliació de l’actual.

Així doncs, a l’apartat ITC-04 del RD 842/2002 de 2 d’agost de 2002, s’hi indica en quins casos és necessari el projecte i en quins, per contra, tan sols es necessita una memòria tècnica.

Cal dir que tant el projecte elèctric com la memòria tècnica han d’estar redactats i signats per un tècnic competent, el qual en serà el responsable de la seva adequació segons la legislació vigent.

Els casos en els quals es necessita projecte elèctric són els següents:

projecte

A més a més del quadre anterior, també requeriran un projecte elèctric els següents casos:

Ampliació i modificacions substancials de les instal·lacions dels tipus ” b ,  c ,  g ,  i ,  j , l , m “. S’entén per modificació substancial aquella que afecti a més del 50% de la potència instal·lada. Igualment es considerarà modificació substancial o d’importància la que afecti línies completes de processos productius amb nous circuits i quadres, encara que comporti reducció de potència.

– Ampliació d’un dels casos del quadre anterior que, amb la suma de la potència inicial més l’ampliada, se superi el valor límit marcat al quadre.

– Ampliació d’instal·lacions que en el seu origen ja van requerir projecte elèctric i amb les modificacions i ampliacions se supera el 50% de la potència prevista en el projecte inicial.

Tots els casos no mostrats a la taula anterior no necessiten un projecte elèctric però requereixen una memòria tècnica.

A Ecoestudis tenim tècnics especialitzats en instal·lacions elèctriques que avaluaran el seu cas concret i en faran la millor proposta, sempre buscant la solució més ràpida, segura i econòmica per tal d’iniciar l’activitat el més abans possible.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres omplint el formulari de contacte o bé trucant al 93.714.85.62