Dins el camp de l’urbanisme, a Ecoestudis podem redactar-ne qualsevol figura de planejament o modificació i elaborar-ne tots els estudis ambientals associats a ells com poden ser els informes de sostenibilitat, estudis d’impacte paisatgístic i molts d’altres.

Retorna als nostres Serveis